Churchs

Եկեղեցիներ

1. Ս.Նշան Առաջնորդանիստ Մայր Եկեղեցի

Անուանակոչութիւն՝ Գիւտ Խաչի տօնին

Քահանայ՝   Տ. Մկրտիչ Քհնյ. Քէշիշեան – Հեռ. 03/885941

Հասցէ՝         Պէյրութ, Զոքաք Էլ-Պլաթ

Հեռ. 01/981102, ժամը 9:00էն 1:00

 

2. Ս.Յակոբ Եկեղեցի

Անուանակոչութիւն՝ Ս. Յակոբի  տօնին

Քահանայ՝   Տ.Մեսրոպ Քհնյ. Քէրքէզեան – Հեռ. 01/564463

Հասցէ՝         Էշրէֆիէ-Ժէհթաուի-Հեռ. 03/891434

Հեռ. 01/449926, ժամը 8:30էն 1:00

 

3. Ս.Յովհաննու Կարապետ Եկեղեցի

Անուանակոչութիւն՝  Ս. Յովհ. Կարապետի տօնին

Քահանայ՝   Տ.Յովհաննէս Քհնյ.Պոյաճեան-Հեռ. 03/289229

Հասցէ՝         Հայաշէն Քարմ Էլ-Զէյթուն

Հեռ. 01/328474, ժամը 8:30էն 1:00

 

4. Ս.Յարութիւն Եկեղեցի

Անուանակոչութիւն՝  Նոր Կիրակիին

(Զատկի յաջորդ Կիրակին)

Հասցէ՝         Ռմէյլ-Խալիլ Պատաուի

Հեռ. 01/562268, ժամը 8:00էն 1:00

 

5. Ս.Գէորգ Եկեղեցի

Անուանակոչութիւն՝ Ս. Գէորգի  տօնին

Քահանայ՝   Տ.Նարեկ Քհնյ.Հէճինեան –Հեռ. 01/566726-03/630565

Հասցէ՝         Հաճըն-Հեռ.01/444896, ժամը 8:00էն 1:00

 

6. Ս.Վարդանանաց Եկեղեցի

Անուանակոչութիւն՝ Ս.Վարդանանցի տօնին

Քահանայ՝   Տ.Գուրգէն Քհնյ. Յովհաննէսեան –Հեռ. 01/256457

Հասցէ՝         Նորաշէն -Հեռ. 01/242593, ժամը 8:00էն 1:00

 

7. Ս.Քառասնից Մանկանց Եկեղեցի

Անուանակոչութիւն՝ Ս. Քառասնից Մանկանց

Քահանաներ՝

Տ. Յարութիւն Քհնյ. Կոստանեան –Հեռ. 03/935968

Տ.Արսէն Քհնյ. Գասապեան Հեռ.-70/906084

Տ.Ղեւոնդ Քհնյ. Լօշխաճեան Հեռ.-70/405542

Հասցէ՝                   Նոր Մարաշ -Հեռ. 01/266087, ժամը 8:30էն 1:00

 

8. Ս.Աստուածածին Եկեղեցի

Անուանակոչութիւն՝ Ս.Աստուածածնայ

Տաճար ընծայման տօնին

Քահանաներ՝

Տ.Սիմէոն Քհնյ. Կարապետեան –Հեռ. 03/384305

Տ.Սեւակ Քհնյ.Վասիլեան –Հեռ. 03/782584

Հասցէ՝                   Նոր Ատանա –Հեռ.01/269760, ժամը 8:00էն 1:00

 

9. Ս.Սարգիս Եկեղեցի

Անուանակոչութիւն՝ Ս. Սարգիսի տօնին

Քահանայ՝   Տ.Յակոբ Քհնյ. Պզտիկեան –Հեռ. 03/620957

Հասցէ՝                   Նոր Սիս-Հեռ. 01/259861, ժամը 9:00էն 1:00

 

10. Ս.Յարութիւն Եկեղեցի

Անուանակոչութիւն՝  Նոր Կիրակիին

(Զատկի յաջորդ Կիրակին)

Քահանաներ՝

Տ.Խաչիկ Քհնյ. Միսիրեան-Հեռ. 03/302439

Տ.Սարգիս Քհնյ. Սարգիսեան-հեռ. 03/960479

Տ.Եսայի Քհնյ. Պետրոսեան Հեռ.-70/291132

Հասցէ՝         Ճիւնի-Հեռ. 09/931594,

գրասենեակ՝ Անթիլիաս (Սիմիթեան շէնքեր)

Հեռ. 04/402260, ժամը 8:00էն 1:00

 

11. Ս. Հոգեգալուստ Եկեղեցի

Անուանակոչութիւն՝  Ս.Հոգեգալստեան տօնին

Քահանայ՝   Տ.Ռուբէն Քհնյ. Միսիսեան-Հեռ. 70/291608

Հասցէ՝         Թրիփոլի-Հեռ. 06/626588

 

12. Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցի

Անուանակոչութիւն՝  Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի Ելն Ի Վիրապէն

Քահանայ՝   Տ. Ներսէս Քհնյ. Ճերմակեան-Հեռ. 03/813558

Հասցէ՝                   Զահլէ-Հեռ. 08/620957

 

13. Ս. Պօղոս Եկեղեցի

Անուանակոչութիւն՝ Մուսա Լերան Հերոսամարտի տօնին

Քահանայ՝   Տ.Աշոտ Ա.Քհնյ.Գարագաշեան – Հէռ.08/620546

Հասցէ՝                   Այնճար-Հեռ. 08/620957

 

14. Ֆանարի Մատուռ

Քահանայ՝   Տ.Սեակ Քհնյ.Վասիլեան –Հեռ. 03/782584

Հասցէ՝         Ֆանար

Հեռ. 03/748831

 

15. Ռաուտայի Մատուռ

Քահանայ՝   Տ.Սեակ Քհնյ.Վասիլեան –Հեռ. 03/782584

Հասցէ՝ Ռաուտա

 

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856